.

.

.

لطفا صبر کنید

جوایز و انتشارات

فروشگاه یراق ساروگلوبال، رتبه نخست در بخش طراحی داخلی در فستیوال ملی معماران و کارفرمایان 1400

سارو گلوبال، رتبه دوم عمومی در دهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر، 1401

پروژه انتخاب شده معماری و ساختمان 1400

اداری محمودیه، پروژه انتخاب شده معماری و ساختمان 1400

طرح بازسازی ساختمان اداری شیشه قزوین؛ منتخب اولین دوره از مسابقه رقابت های شفاف

پرده سرای بریلایف؛ منتخب هشتمین مسابقه جایزه معماری داخلی ایران در گروه عمومی 1393

پروژه برگزیده در مسابقه محدود بانک ملی سال 1396

ویلا کوهسار شماره 01، دومین رتبه در فستیوال ملی معماران و کارفرمایان سال 1400 در بخش مسکونی

ویلایی کوهسار شماره 01، منتخب ساختمان برتر ویلایی در وبسایت بین المللی آرک دیلی 2021

بانک حکمت، رتبه نخست در مسابقه محدود بانک سال 1395

مسکونی پلاک1؛ فینالیست شانزدهمین مسابقه جایزه ی معمار و منتخب هشتمین مسابقه جایزه معماری داخلی ایران در گروه مسکونی

رتبه اول در بخش طراحی داخلی شانزدهمین جایزه معماری ایران 1403 نشریه معماری و ساختمان

پارک وی کلینیک، رتبه اول در بخش طرا حی داخلی مسابقه معماری و مردم 1402

پارک وی کلینیک، رتبه دوم در بخش طراحی داخلی در مسابقه بین المللی هنر و معماری 1402

پارک وی کلینیک، رتبه سوم در بخش طراحی داخلی مسابقه بنا های فاخر دیزاین سنتر

کلینیک پوست و مو بافتار، فینالیست در مسابقه وبسایت آرکیتایزر 2024

کلینیک پوست و مو بافتار، فینالیست در جایزه بین المللی ملی لندن، 2024

کلینیک پوست و مو بافتار، پروژه منتخب ساختمان سال وبسایت آرکدیلی 2024

منتشر شده در وبسایت بین المللی آرک دیلی

کلینیک پوست و مو بافتار: برنده در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی مستر پرایز 2023

کلینیک پوست و موی بافتار: فینالیست بخش طراحی داخلی در مسابقه بین المللی گلدن ترزینی 2023

کلینیک پوست و مو بافتار، برنده نشان نقره در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی ای دی ای 2023

کلینیک پوست و موی بافتار، رتبه اول در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی کیوسکدیا 2023

کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه اول عمومی در دهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر، 1401

کلینیک پوست و مو بافتار، دومین رتبه در فستیوال معماری و مردم بخش طراحی داخلی سال 1402

کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه اول در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی آکادمی ترامد 2023

کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه دوم در بخش طراحی داخلی مسابقه بناهای فاخر 1402

ویلا سنگده ، پروژه منتخب ساختمان سال وبسایت آرکدیلی 2024

1402, تقدیر ویژه در مسابقه بین المللی طراحی داخلی مجله هنر و معماری