.

.

.

لطفا صبر کنید

February 2024


کلینیک پوست و مو بافتار، رتبه اول در بخش طراحی داخلی مسابقه بین المللی آکادمی ترامد 2023

TraMod AWARDS 2023 بر پروژه های معماری ساخته شده/ناساخته، طراحی داخلی، طراحی محصول و طراحی مد تمرکز خواهد داشت که تعامل بین سنت و مدرنیته را می توان در ظاهر یا معنا و جنبه های درونی پروژه ها در دو دسته حرفه ای/دانشجویی احساس کرد.