.

.

.

لطفا صبر کنید

مجموعه ورزشی حیاط

کارفرما: خانم قادری

موقعیت:تهران، خیابان دیباجی

تاریخ:

نوع: عمومی بازسازی طراحی داخلی

توضیحات

پروژه ی باشگاه ورزشی حیاط در قالب یک پروژه ی بازسازی با هزینه ی حداقلی تعریف گردید. بنای وضع موجود، ساختمانی با سازه دیوارهای باربر و کاربری مسکونی بود که باعث ایجاد فضاهای خرد مقیاس شده بود. این ابعاد فضاهای کوچک در تعارض با کاربری فضاهای ورزشی و جمعی بود که نیاز به فضاهای یکسره و دانه درشت داشت. بدین ترتیب تغییرات اساسی در تطابق حداکثری با نظام دیوارهای سازه ای جهت توزیع مناسب برنامه فیزیکی مهمترین لازمه ی طرح بود. توجه به سبزینگی و نقش فضاهای سبز در تقویت حس مکان محدود به حیاط های موجود شمالی و جنوبی پروژه نشده و در داخل پروژه نیز نفوذ کرده است. فضای باز میانی پروژه در ترکیب با قاب های آجری، کاراکتری ویژه برای شخصیت فضاهای داخلی فراهم آورده است. استفاده از رویکرد کاستن از نازک کاری هاجهت بهره گیری حداکثری از بافت دیوارهای آجری موجود و تبدیل به هویت موثر فضایی از دیگر ایده های اصلی رویکرد محافظه کارانه در بازسازی این فضا بود. استفاده از بافت برجسته ی آجرهای موجود، کلیت طرح را به فضایی بروتال با تاسیسات اکسپوز سوق داد تا وحدت فضایی در ساختار کلی طرح مشهود باشد.