.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای کوهسار شماره 2

کارفرما: آقای مهندس مجدالحسینی

موقعیت:کرج، کوهسار

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

پروژه ی ویلایی کوهسار در سه طبقه با کاربری تفریحی، عمومی و خصوصی تعریف شد؛ پروژه ای برونگرا که حیاط های داخلی را در درون خود گنجانده و فضاهای میانی متنوعی را خلق کرده است. ایده ی اصلی پروژه هم بر این سیاست سوار بود: اهمیت ویژه فضاهای منفی در خلق فضاهای داخلی پرنور و متنوع. خالی شدن مرکز حجم از سمت جنوب در کل طبقات و ایجاد حیاط های شرقی و غربی در طبقه ی دوم بخش مهمی از فضاهای منفی این ویلاست. حفره هایی که در سطوح متفاوت رشد کرده اند، با پلکان هایی بهم دوخته می شوند تا مخاطب را در تراس ها و حیاط های مختلف بدون اینکه به داخل فضا رخنه کند، آزادانه به گردش در آورند. شکل گیری تراس ها و حیاط های متنوع در کنار پذیرایی، نشیمن خصوصی و آشپزخانه توسط حجم یکپارچه، سعی در پاسخ به نیاز طبیعی مخاطب برای بهره وری از طبیعتی دارد که هوایش در خارج از شهر شلوغ تهران، روی خوش تری به ساکنینش نشان می دهد.